ELÄMYSPEDAGOGIIKKA

“Eräkaiun elämyspedagogiikka on tavoitteellinen ja toiminnallinen lähestymistapa, jossa hyödynnetään luontoa ja vuorovaikutustaitoja.”

Yhdistys toteuttaa eräkaikulaista versiota elämyspedagogiikasta, minkä taustalla vaikuttavat Kurt Hahnin (1886-1974) periaatteet elämyspedagogiikasta ja John Deweyn näkemykset kokemuksellisesta oppimisesta. Toiminta toteutuu myös ulkoilmakasvatuksen (Outdoor education), seikkailukasvatuksen (adventure education) ja ympäristökasvatuksen aloilla.

Elämyspedagogiikka ymmärretään kasvatusmenetelmäksi, joka on tavoitteellinen ja tietoinen kasvuprosessi. Se tapahtuu omakohtaisen oppimisen kautta luonnossa yksin ja/tai ryhmässä.  (Wikipedia: https://fi.wikipedia.org/wiki/El%C3%A4myspedagogiikka)

Elämyspedagogiikan keskiössä ja sen lähtökohtana on yksilö ja yksilön kokemus. Erilaisten harjoitteiden ja niitä seuraavan reflektion avulla pyritään saamaan aikaan henkinen prosessi, joka kasvattaa yksilöä.

Tavoitteena on usein myös ryhmää koskevien ominaisuuksien harjaantuminen ja kehittyminen, kuten ryhmäytyminen. Hahnin mukaan pedagogisena ideana oli, että oppiminen ja kasvaminen tapahtuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa heidän kohdatessaan haasteita uusissa olosuhteissa.

Reflektion, eli koetun käsittelemisen kautta, tavoitteena on saada opitusta siirtovaikutusta eli transferia jokapäiväiseen elämään.

Ryhmäohjauksissa kohdataan ihminen sellaisena kuin hän on ja usein hän päätyy kohtaamaan myös itse itsensä. Ohjausote on jokaista kunnioittava. Monet harjoitemenetelmät perustuvat luonnossa toimimiseen, mikä ohjaa osallistujan luontoyhteyden kehittymiseen.