Elämyspedagogiikka

Sinusta itsestäsi löytyy ikävöimäsi

toinen todellisuus. En voi antaa sinulle mitään,

mitä sinussa ei jo ole.

En voi avata mitään muita kuvia

kuin oman sielusi.

Voin antaa sinulle vain mahdollisuuden,

impulssin, avaimen.

Voin auttaa sinua tekemään maailmastasi näkyvän.

Siinä kaikki.

Herman Hesse

”Eräkaiun elämyspedagogiikka on tavoitteellinen ja toiminnallinen lähestymistapa, jossa hyödynnetään luontoa ja vuorovaikutustaitoja.”

Yhdistys toteuttaa eräkaikulaista versiota elämyspedagogiikasta, minkä taustalla vaikuttavat Kurt Hahnin (1886-1974) periaatteet elämyspedagogiikasta ja John Deweyn näkemykset kokemuksellisesta oppimisesta. Toiminta toteutuu myös ulkoilmakasvatuksen (Outdoor education), seikkailukasvatuksen (adventure education) ja ympäristökasvatuksen aloilla.

Elämyspedagogiikka ymmärretään kasvatusmenetelmäksi, joka on tavoitteellinen ja tietoinen kasvuprosessi. Se tapahtuu omakohtaisen oppimisen kautta luonnossa yksin ja/tai ryhmässä.  (Wikipedia)

Elämyspedagogiikan keskiössä ja sen lähtökohtana on yksilö ja yksilön kokemus. Erilaisten harjoitteiden ja niitä seuraavan reflektion avulla pyritään saamaan aikaan henkinen prosessi, joka kasvattaa yksilöä.

Historia

Elämyspedagogiikan tunnetuin kehittäjä on saksalainen reformipedagogi Kurt Hahn (1886-1974).

Hahnin pedagogisena ideana oli, että oppiminen ja kasvaminen tapahtuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa heidän kohdatessaan haasteita uusissa olosuhteissa.

Hahnin lähtökohtana oli suojella nuoria huonolta fyysiseltä ja psyykkiseltä kunnolta, aloitekyvyttömyydeltä, vastuuttomuudelta itseä ja toisia kohtaan sekä itsekurin ja pitkäjänteisyyden puutteelta.
Hän perusti maaseutukouluja Saksaan ja Englantiin viime vuosisadan alussa.

Hahnilainen koulutusfilosofia kehittyi yksilökeskeisestä näkökulmasta kohti demokraattista ryhmätoimintaa.

Hahnin pedagogisena ideana oli, että oppiminen ja kasvaminen tapahtuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa heidän kohdatessaan haasteita uusissa olosuhteissa. Tärkeää on tämän prosessin liittäminen jokapäiväiseen elämään. Hahnin lähtökohtana oli vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen tajunnan, aistimuksien ja tuntemuksen kautta (PÄÄ- KÄSI- SYDÄN). Hän määritteli kaksi oppimisen ja kehittymisen tapaa: tunteen ja aidon toiminnan yhdistämisen ja toiminnan itsensä voittamiseksi. Elämyspedagogiikan toimintakeinot pitävät sisällään käsitteet:
turvallisuus, elämys, kokemus, hetkellisyys, tilannesidonnaisuus, välittömyys, luonto, aitous ja yksinkertaisuus.

Hahnilaiseen elämyskasvatukseen kuuluu vahvasti usko ihmiseen aktiivisena, vastuullisena ja täysi valtaisena kansalaisena.

Elämyspedagogiikka on jo osassa Euroopan maita, Yhdysvalloissa ja Kanadassa osana korkeakouluopetusta. Myös Suomessa on järjestetty erillisiä seikkailukasvatuksen kursseja useissa yliopistoissa

Suomeen seikkailukasvatus levisi 1990-luvulla. Vuodesta 1991 ovat Suomen Seikkailukoulutuksen tuki ry ja Perä-Pohjola-Opisto kouluttaneet seikkailukasvattajia ja tuottaneet alaan liittyvää materiaalia.

Suomessa merkittävä vaikuttaja elämyspedagogiikassa oli Matti Telemäki. Hänen ensimmäiset kokemuksensa seikkailukasvatuksesta ovat 1980-luvun alkupuolelta, kun hän kävi tutustumassa Saksassa OB-koulujen toimintaan. Suomalais-saksalaisen yhteistyön seurauksena Nurmekseen perustettiin 1990-luvun alussa Pohjoismaiden ensimmäinen Outward Bound -järjestö:OB-Finland. samalla Suomeen saatiin kolmas seikkailuohjaajia kouluttava keskus Turun KOTA/ Suomen Seikkailukasvatuksen Tuki ry:n ja Tornion Perä-Pohjolan Opiston rinnalle. Myös ammattikorkeakouluissa on elämyspedagogiikan ammatillisia lisäkoulutus-ohjelmia (mm. Kuopiossa).

Telemäki on sanonut elämyspedagogiikasta; ’Elämyspedagogiikan voisi määritellä samaan tapaan kuin Hemingway rakkauden: Siitä ei pidä puhua, sillä samalla sen lumous katoaa. Toisin sanoen tiedämme sen olevan hyvä, koska siltä tuntuu – siinä kaikki.
Toisaalta hän ajattelee elämyksiä kasvattavina tekijöinä, joista on myös puhuttava ja niitä on eriteltävä. Sillä on elämyksiä, jotka kasvattavat, edistävät persoonallisuuden kasvua, mutta on myös elämyksiä, jotka sitä ehkäisevät.

Linkkivinkit

Toiminnallista koulutusta. Elämys- ja seikkailukasvatusta. Erävarusteita- ja palveluita. www.erakettu.com

Erämantsi Ay vie sinut seikkailulle Ilomantsin erämaihin ja vesistöihin.
www.eramantsi.fi

Turvallisuus on yhteinen asiamme. Kuluttajaviraston turvallisuusvinkkejä seikkailu- ja elämysmatkalle osallistuvalle.
www.kkv.fi

Suomalaisen seikkailukasvatuksen sivusto: suomalaisen seikkailukasvatuksen ja siihen läheisesti liittyvien alojen ja työmuotojen yhteinen ikkuna.
www.seikkailukasvatus.fi

Viitakko on perinteikäs, ajassa mukana seikkaileva toisen polven matkailumaatila Tuusniemellä.
www.viitakko.fi

Metsähallituksen sivuilta löytyy paljon tietoa valtion maiden ja vesien käytöstä, retkeilystä ja luontopalveluista.
www.metsa.fi